Dokumenty wymagane od kandydatow na studia I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

1) świadectwo dojrzałości w oryginale lub w odpisie lub kopia poświadczona notarialnie; kandydaci ze ,,starą maturą" świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej; absolwenci szkół średnich ukończonych za granicą lub legitymujący się dyplomem ,,matury międzynarodowej'' - dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, (kserokopia wraz z oyrginałem do wglądu),

2) podanie na obowiązującym w AJP formularzu,

3) trzy aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

4) dowód opłaty rekrutacyjnej,

5) kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemca kserokopia innego dokumentu potwierdzającego toższamość,

6) kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

1)    dyplom ukończenia studiów z suplementem, a w przypadku jego braku wraz z indeksem; absolwenci uczelni ukończonych za granicą dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu),

2)    podanie na obowiązującym w AJP formularzu,

3)    trzy aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

4)    dowód opłaty rekrutacyjnej,

5)    kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemca kserokopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

6)    kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są dostarczyć:

·    dowód opłaty za elektroniczną legitymację studencką i indeks.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top