|   EN

W dniu 4 października 2019 r. JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska odebrała z rąk społecznego doradcy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wicepremiera Jarosława Gowina dr inż. Stanisława Iwana czek na realizację projektu „AKADEMIA 2.0.” rozwój AJP w Gorzowie Wielkopolskim.

Wartość projektu wynosi 6 049 887,93, a kwota dofinansowania wynosi 5 868 391,29, dzięki czemu nasz projekt znalazł się w czołówce dofinansowanych Uczelni.

Głównymi zadaniami do realizacji są:

1. DOPOSAŻENIE INTERDYSCYPLINARNEGO LABORATORIUM ANALIZ EUROPEJSKICH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Aktualnie realizowany proces dydaktyczny w zakresie Bezpieczeństwa Narodowego polega w głównej mierze na przekazywaniu treści podczas wykładów oraz prac z dokumentami lub realizacji projektów podczas ćwiczeń. Są to bardzo istotne elementy kształcenia przyszłych kadr jednak ograniczają się w zasadzie do teorii nieznacznie wspartej praktyką działania podczas realnych zdarzeń. Z punktu widzenia skuteczności procesu nauczania niezbędne staje się wykorzystanie współczesnych narzędzi, które funkcjonują w służbach, strażach i inspekcjach. Zdobycie umiejętności praktycznego posługiwania się techniką niezbędną podczas działań będzie niezbędnym uzupełnieniem wiedzy absolwentów Uczelni. 

Koncepcja doposażenia Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w zakłada budowę systemu dyspozytorskiego integrującego łączność radiową i telefoniczną, umożliwiającego zaznajomienie studentów z dostępnymi środkami stosowanymi w działaniu systemów bezpieczeństwa:

System  dyspozytorski 112 (Centra Ratownicze)

Moduł telefoniczny

Konsola dyspozytorska

Moduł mapowy

System rejestracji korespondencji

System rejestracji korespondencji

System rozgłaszania i alarmowania

PODSYSTEM KOMUNIKACJI GRUPOWEJ

Umożliwia wywołania grupowe z telefonu komórkowego abonentów radiowych sieci DMR. Funkcjonalność ta realizowana jest poprzez instalację uruchomienie i konfigurację w sieci serwera PTT Connect oraz instalację w smartfonach aplikacji użytkownika  PTT Connect. Pojemność podsystemu zdeterminowana jest ilością licencji użytkowników. Podsystem nie wymaga połączenia z systemem dyspozytorskim i może stanowić niezależny system łączności mobilnej trunkingowej jako uzupełnienie pracującego systemu radiowego.

 

INTEGRATOR RADIOWY

Integrator służący do zestawiania systemów łączności w ramach różnych służb działających w systemie zarządzania kryzysowego.

Mobilny integrator radiowy jest urządzeniem służącym do integracji różnych środków łączności i różnych systemów radiowych. Zapewnia swobodną komunikację użytkowników różnych służb i różnych systemów radiowych w miejscu prowadzenia akcji, umożliwiając szybkie łączenie radiotelefonów wykorzystywanych przez te służby.

2. BUDOWA SYMULATORA INTELIGENTNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Projekt ma na celu przygotowanie wyspecjalizowanych pracowników potrafiących współtworzyć i koordynować strategie działając w interdyscyplinarnych zespołach na rzecz inteligentnej organizacji.

3. UTWORZENIE CENTRUM INFORMACJI I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ (CIDN)

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry i studentów Akademii w zakresie komunikacji 2.0 zakładającej sprawne łączenie ról nadawcy i odbiorcy informacji w nowych mediach. Umiejętności priorytetowe to z jednej strony wyszukiwanie, weryfikowanie i analizowanie informacji z różnych źródeł, a z drugiej strony – ich tworzenie oraz skuteczna dystrybucja, a zatem elementy będące elementami autoprezentacji niezbędnej na dzisiejszym rynku pracy oraz koniecznej do sprawnego zarządzania uczelnią wyższą.

4. BUDOWA WIRTUALNYCH LABORATORIÓW – CLOUDLABS

CloudLabs to platforma do przydzielania studentom środowisk komputerowych. Zadanie ma w celu ułatwienia procesu przygotowania pracowni komputerowych w placówkach oświatowych oraz optymalizacji kosztów IT. Kadra dydaktyczna i studenci mają dostęp do zadań w specjalnie przygotowanym wirtualnym środowisku, co przyspiesza zarówno proces nauki jak i umożliwia zdobycie doświadczenia praktycznego.

 5. KURSY I SZKOLENIA DLA STUDENTÓW, KADRY DYDAKTYCZNEJ I KIEROWNICZEJ

Back to top