|   EN

Studenci

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Rada Niepełnosprawnych Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz niniejszego statutu. Jest organizacją studencką noszącą nazwę „Rada Niepełnosprawnych Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim”, zwana dalej Radą.


§ 2

Siedzibą Rady jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 25,


§ 3

Działalność Rady opiera się na bezinteresownej aktywności jego członków.II CELE I ZADANIA RADY


§ 4

Celem działalności Rady Niepełnosprawnych Studentów jest reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych, wyrównywanie szans i pomoc osobom niepełnosprawnym studiującym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez prowadzenie działań z zakresu rehabilitacji integracji, społecznej i działalności informacyjnej.


§ 5

Do zadań Rady Niepełnosprawnych Studentów należy:

 

1.  działanie na rzecz rozwoju studenckiego ruchu integracyjnego, poprzez organizowanie, wspieranie i propagowanie osób niepełnosprawnych,

2.  organizowanie spotkań, zebrań, seminariów o charakterze naukowo – dydaktycznym oraz warsztatowym,

3.  współpraca z: organami władz PWSZ, kołami naukowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji, opieki, wychowania i pomocy osobom jej potrzebującym, rodzinami dzieci specjalnej troski, zrzeszeniami i organizacjami studentów niepełnosprawnych na innych uczelniach,

4.  inspirowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów studentów niepełnosprawnych i upowszechnianie wiedzy o nich,

5.  zbieranie przepisów i norm prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej.


§ 6

Swoje zadania Rada realizuje przede wszystkim poprzez:

 1. usuwanie barier mentalnych, współpracując tym zakresie z Pełnomocnikiem ds. Niepełnosprawnych Studentów, organami władz PWSZ oraz innymi organami i instytucjami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych,
 2. stały kontakt z niepełnosprawnymi studentami oraz opiekę nad potrzebującymi studentami niepełnosprawnymi,
 3. zgłaszanie do Parlamentu Studenckiego PWSZ wniosków uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
 4. działania naukowe (podejmowanie badań empirycznych, organizowanie odczytów, szkoleń, dyskusji, zebrań, konferencji, seminariów, sesji naukowych, spotkań z ciekawymi ludźmi),
 5. organizowanie wyjazdów, wyjść (kontakt z osobami niepełnosprawnymi, chorymi, potrzebującymi pomocy),
 6. organizowanie imprez o charakterze integracyjnym,
 7. współorganizowanie z uczelniami obozów integracyjnych dla niepełnosprawnych studentów,
 8. zachęcanie do podejmowania studiów osób niepełnosprawnych przez kontakty osobiste, wyjazdy członka i/lub przedstawiciela Rady do ośrodków szkolno – wychowawczych, szkół średnich integracyjnych; kontakt korespondencyjny z placówkami, w których kształcą się osoby niepełnosprawne,
 9. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowania doświadczeń Rady, opracowań własnych,


III PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY
§ 7

Członkami Rady mogą zostać studenci studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych.


§ 8

Przyjęcie do Rady następuje w formie uchwały, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i zaakceptowaniu przez Zarząd Rady.


§ 9

Walne Zgromadzenie członków i Zarządu może nadać honorowe członkostwo
Rady: studentowi lub pracownikowi naukowemu.

 

§ 10

Wniosek w sprawie członkostwa honorowego może złożyć każdy członek Rady. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie członków Rady.

 

§ 11

Honorowi członkowie nie posiadają praw wyborczych.

§ 12

Członek zwyczajny Rady ma prawo:

 1. brać udział w działalności Rady,
 2. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu członków Rady, posiadając czynne i bierne prawo wyborcze,
 3. korzystać z praw wynikających ze Statutu oraz określonych w uchwałach Zarządu,
 4. uzyskiwać informacje na temat działalności Zarządu,
 5. poddać wniosek pod głosowanie członków.

§ 13

Członkowie Rady mają obowiązek:

 1. uczestniczyć w działalności Rady,
 2. przestrzegać i realizować Statut oraz uchwały i zarządzenia władz Rady,
 3. dbać o wysoki poziom naukowo-badawczy podejmowanych działań,
 4. przestrzegać norm etyki i zdrowego rozsądku.

 

§ 14

Utrata praw członkowskich następuje przez:

 1. wystąpienie z Rady na podstawie pisemnego oświadczenia,
 2. wykreślenie uchwałą Zarządu Rady (od takiej uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia),
 3. wykluczenie uchwałą Zarządu Rady (członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia),
 4. ukończenie studiów, lub ich przerwanie
 5. podjęcie uchwały w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie.

 

IV ORGANY RADY

 

§ 15

Organami Rady są:

 • Walne Zgromadzenie Członków Rady,
 • Zarząd Rady.

 

§ 16

Najwyższą władzą Rady jest Walne Zgromadzenie Członków

 1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Zarząd Rady,
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Rady, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Rady zawiadamia członków na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia obrad.

 

§ 18

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje minimum 2 zwyczajnych członków Rady i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 19

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,
 • na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Rady.

 

§ 20

W Walnym Zgromadzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie Rady oraz członkowie Zarządu Rady.§ 21

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady, członkowie Zarządu Rady oraz zaproszeni goście.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków Rady należy:

 1. ustalenie głównych kierunków działania Rady,
 2. wybór i odwołanie członków Zarządu Rady,
 3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Rady,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Rady,
 5. uchwalanie zmian Statutu Rady,
 6. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Rady,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla Rady.

 

§ 23

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności nie mniej niż 1/2 członków Rady. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.§ 24

Wyboru zarządu Rady dokonuje się na Walnym Zgromadzeniu zwołanym przez ustępujący Zarząd, w wyborach tajnych.

 

§ 25

Kadencja Zarządu rady trwa dwa lata od daty wyboru.

 

§ 26

Zarząd Rady składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie i jest organem wykonawczym Rady. Liczba członków Zarządu jest nieparzysta. Przewodniczącego Zarządu Rady i Wiceprzewodniczącego Zarządu Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, a Przewodniczący z grona Zarządu wybiera Sekretarza. Funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza mogą być pełnione jedynie przez osoby wybrane do Zarządu Rady na Walnym Zgromadzeniu Członków. W razie zmniejszenia się składu Zarządu Rady, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji lub w drodze głosowania. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę Zarządu Rady.

 

§ 27

Zarząd składa się z:

 1. Przewodniczącego,
 2. Wiceprzewodniczącego,
 3. Sekretarza.

 

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Rady na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Rady zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 3. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu oraz rocznego sprawozdania z działalności Rady.


§ 29

Podział kompetencji i zakres obowiązków wśród członków Zarządu następuje na drodze ustaleń wewnętrznych.                                                          

 

§ 30

Opiekunem Rady może być pracownik naukowo-dydaktyczny PWSZ rekomendowany przez Rektora, Prorektora ds. Studenckich lub Pełnomocnika ds. Niepełnosprawnych Studentów.

 

§ 31

Do kompetencji opiekuna Rady należy:

 1. zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Radę oraz merytoryczna pomoc w ich realizacji,
 2. zatwierdzanie planów pracy sekcji Rady,
 3. pomoc w organizacji wolontariatu,
 4. rozstrzyganie sporów członkowskich,
 5. reprezentowanie Rady poza PWSZ,
 6. zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań Rady.

 

§ 32

W ramach Rady mogą być powoływane sekcje.

 

§ 33

Sekcjami kierują Kierownicy rekomendowani przez Przewodniczącego.


V FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

 

§ 34

Rada działa w oparciu o środki przyznane przez władze Uczelni.

 

§ 35

Finansami Rady kieruje Zarząd w oparciu o wspólnie, wraz z Radą uzgodniony plan działań i wydatków

 

§ 36

Rada sporządza coroczne sprawozdanie z działalności, które przedstawia organom Uczelni oraz członkom na Walnym Zgromadzeniu.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 37

Rozwiązanie Rady może nastąpić:

 1. w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia Rady,
 2. na skutek wygaśnięcia działalności,
 3. w drodze uchwały Senatu PWSZ na wniosek Rektora PWSZ.
   

§ 38

Wszelkich zmian w Statucie może dokonać Walne Zgromadzenie Członków Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 39

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru organizacji studenckich i kół naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Pobierz plik (załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne.doc) zał. nr 1

wraz z załącznikami:

 - wzór wniosku do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach Pobierz plik (załącznik nr 1a wzór wniosku do US o wydanie zaświadczenia.doc) - zał. nr 1a

 - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne Pobierz plik (załącznik nr 1b oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej.doc) - zał. nr 1b

- oświadczenie (każdego) członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) - Pobierz plik (załącznik nr 1c oświadczenie o dzialalności gosp - ryczałt, karta podatkowa.doc) zał. nr 1c

- oświadczenie członków rodziny studenta lub oświadczenie studenta o dochodach członków rodziny niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Pobierz plik (załącznik nr 1d oświadczenie studenta o innych dochodach niepodlegających.doc)   zał. nr 1d

- oświadczenie studenta o samodzielności finansowej Pobierz plik (załącznik nr 1e oświadczenie o samodzielności finansowej.doc)  zał. 1e

- oświadczenie o nieuzyskaniu żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Pobierz plik (zaświadczenie nr 1f oświadczenie o nieuzyskaniu żadnych dochodów.doc) zał. 1f

- wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta Pobierz plik (załącznik nr 1g wniosek do OPS o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej.doc) zał. nr 1g

- zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły Pobierz plik (załącznik nr 1h zaświadczenie-oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.doc)  zał. nr 1h

Przy ubieganiu się o zwiększenie stypendium socjalnego z uwagi na zamieszkanie w Domu Studenta lub innym obiekcie - tu należy załączyć umowę najmu.

2. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych Pobierz plik (załącznik nr 2 - wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych.doc) zał. nr 2

3. Wniosek o zapomogę Pobierz plik (załącznik nr 3 - wniosek o zapomogę.doc) zał. 3

4. Wniosek o stypendium Rektora Pobierz plik (załącznik nr 4 - wniosek o stypendium Rektora.doc) zał. 4 i Pobierz plik (załącznik nr 4a - wniosek o stypendium Rektora dla laureatów i finalistów.doc) zał. 4a

5. Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia wysokości dochodu Pobierz plik (załącznik nr 5 wykaz dokumentacji.docx) zał. nr 5

6. Klauzula RODO Pobierz plik (załącznik nr 6 klauzula RODO.docx) zał. nr 6

wzór oświadczenia Pobierz plik (wzór oświadczenia.doc)

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów przyjetych na studia w roku akademickim 2020/2021

Pobierz plik (16-20 ZR wyskości opłat - rozpoczynający w 2020-2021.doc) 16-20 ZR wyskości opłat - rozpoczynający w 2020-2021.doc

Pobierz plik (16-20 ZR załącznik - oświadczenie o formie płatności dla rozpoczynających w 2020-2021.doc) 16-20 ZR załącznik - oświadczenie o formie płatności dla rozpoczynających w 2020-2021.doc

 

Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020

Pobierz plik (22-19 ZR wyskości opłat - rozpoczynający w 2019-2020.doc) 22-19 ZR wyskości opłat - rozpoczynający w 2019-2020.doc

Pobierz plik (40-19 ZR zmiana wyskości opłat - rozpoczynający w 2019-2020.doc) 40-19 ZR zmiana wyskości opłat - rozpoczynający w 2019-2020.doc

Pobierz plik (40-19 ZR załącznik - nowe oświadczenie o formie płatności dla rozpoczynających w 2019-2020.doc) 40-19 ZR załącznik - nowe oświadczenie o formie płatności dla rozpoczynających w 2019-2020.doc

 

Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Pobierz plik (23-19 ZR wyskości opłat - rozpoczynający przed 2019-2020.doc) 23-19 ZR wyskości opłat - rozpoczynający przed 2019-2020.doc

Pobierz plik (23-19 ZR załącznik - oświadczenie o formie płatności dla rozpoczynających przed 2019-2020.doc) 23-19 ZR załącznik - oświadczenie o formie płatności dla rozpoczynających przed 2019-2020.doc

 

Opłaty za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów dla studentów przyjętych na studia od roku akademickiego 2019/2020

Pobierz plik (24-19 ZR opłaty za dokumenty związane z tokiem studiów.doc) 24-19 ZR opłaty za dokumenty związane z tokiem studiów.doc

 

Opłaty za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów dla studentów przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Pobierz plik (38-17 ZR wysokosci oplat za wydanie dokumentow toku studiow.pdf) 38-17 ZR wysokosci oplat za wydanie dokumentow toku studiow.pdf

 

Zasady pobierania opłat obowiązujące od 1 czerwca 2020r.

Pobierz plik (14-20 ZR załącznik - zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne.doc) 14-20 ZR załącznik - zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne.doc

 Pobierz plik (14-20 ZR załącznik do zasad - wniosek o zwolnienie z opłat - trudna sytuacja.doc) 14-20 ZR załącznik do zasad - wniosek o zwolnienie z opłat - trudna sytuacja.doc

 

 

 

Regulamin Studiów obowiązujący od 1 października 2019 r.

Drodzy i mili Przyjaciele!

Dobrze wiemy, że nie zawsze jest nam lekko żyć i jak czasami ciężko jest mówić o naszej niepełnoprawności. Obojętne, kogo z nas i w jakim stopniu niepełnosprawność dotknęła. Jednak nie musi tak być. Przecież wielu osobom udowodniliśmy, a przede wszystkim sobie, że damy radę!

Decydując się na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, już stawiliśmy czoła naszym problemom. Nie wstydźmy się naszej niepełnosprawności, spróbujmy iść przez życie z podniesioną głową.

Pomóc nam w tym pragną także władze Uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

To dla nas, Drodzy Niepełnosprawni Żacy, drzwi Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych - pani dr Anny Dobrychłop są otwarte.

Dla Was powołano Radę Studentów Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku Rektora ds. studentów niepełnosprawnych.

Pamiętajcie, że od nas zależy, jak wykorzystamy dane nam szanse. Udowodnijmy, że nie jesteśmy gorsi od innych studentów, a wręcz przeciwnie… Miejsca do pracy i działania w naszej Radzie starczy dla wszystkich.

Serdecznie zapraszamy!

 

Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych - dr Anna Dobrychłop czeka na wszystkich mających problemy, zapytania i oczekujących wsparcia oraz pomocy.

 

Biuro pełnomocnika, mieści się w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Teatralnej 25, pokój 112, czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

Kontakt telefoniczny 506402869, email: annadobrychlop@o2.pl

Biuro Karier Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim powstało w 2003 roku. Głównymi zadaniami biura jest pomoc studentom, absolwentom w znalezieniu pracy tymczasowej lub stałej. Doradztwo gdzie studenci, absolwenci mogą poszukiwać ofert pracy, jak mogą siebie zaprezentować na rozmowach kwalifikacyjnych, pomoc w pisaniu CV, zdobyciu informacji o różnego rodzaju dofinansowaniach, szkoleniach. Ze względu na dużą ilość studentów Biuro Karier posiada siedzibę: przy ulicy Teatralnej 25, pokój 216. Jeżeli student, absolwent lub pracodawca ma problem ze znalezieniem pracy lub poszukuje pracownika to serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura w poniedziałek,środę i piątek w godzinach 7.30-14.30, telefonicznie pod numerem 95 721 60 53

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową:  http://www.bk.ajp.edu.pl/

Back to top