|   EN

Kierunki studiów

Akademia
im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski


Dział Kształcenia
mgr Izabela Fulko
(pokój 109)
tel./fax: 95 721 60 41
e-mail: ifulko@ajp.edu.pl

 

Zasady naboru: złożenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Wymagane dokumenty: 

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (na wzorze Uczelni);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), w przypadku dyplomu w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski;
  • 2 zdjęcia (wielkości jak do dowodu osobistego);
  • oryginał dowodu osobistego do wglądu, w przypadku cudzoziemców oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość do wglądu.

Pobierz plik (PODANIE o przyjęcie na studia podyplomowe.doc) PODANIE o przyjęcie na studia podyplomowe.doc

Pobierz plik (Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych.docx) Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych.docx

 

W roku akademickim 2019/2020 uruchomiliśmy studia podyplomowe w zakresach:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PRAWO PRACY

LOGOPEDIA

Do pierwszych zajęć na ww. kierunkach przyjmujemy jeszcze chętnych.

 

Termin zgłoszeń na pozostałe kierunki zostaje wydłużony do 31 października 2019 r.

 

Dokumenty na studia podyplomowe przyjmowane są od poniedzialku do piątku od 8.00 do 15.00, w pokoju 109 przy ul.Teatralnej 25.

Komplet dokumentów można wysłać pocztą na adres:

Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem STUDIA PODYPLOMOWE

 

Opłaty:

  • studia 2 - semestralne: 1400-1600 zł / semestr.
  • studia 3 i 4 - semestralne: 1000-1600 zł / semestr.

Zajęcia: odbywają się w trybie niestacjonarnym, 1-3 razy w miesiącu (piątki, soboty, niedziele) z wyjątkiem studiów podyplomowych w zakresie języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli.

 

Kierunki studiów podyplomowych:

http://www.ajp.edu.pl/oferta-studiow/kierunki-studiow-podyplomowych.html 

Uwaga!

AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PLANÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORAZ NIEURUCHOMIENIA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PRZYPADKU ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA.

LOGISTYKA   (profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Na kierunku logistyka o profilu praktycznym studenci odbywają trzymiesięczne praktyki zawodowe, podczas których weryfikują swoją wiedzę w praktyce, sprawdzają i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz zapoznają się z rynkiem pracy. 

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Studia na kierunku LOGISTYKA o profilu praktycznym dostarczają wszechstronnej wiedzy z zakresu logistyki oraz wyposażają studenta  w umiejętności i kompetencje niezbędne w  szeroko pojętej sferze organizacji oraz zarządzania systemami i procesami logistycznymi.

Absolwent kierunku LOGISTYKA posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu konfigurowania łańcuchów dostaw, wykorzystywania narzędzi wspierających procesy logistyczne oraz wykorzystania technologii informacyjnych w praktyce gospodarczej. Absolwent przygotowany będzie do realizacji procesów logistycznej obsługi klienta, współpracy wewnątrz łańcuchów logistycznych w sektorze B2B oraz B2C, obsługi procesów logistycznych oraz ich optymalizowania. Absolwenci posiadać będą również umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, twórczego rozwiązywania problemów, kreowania innowacji, sprawnego komunikowania się z otoczeniem, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami projektowymi, transferu wiedzy i jej zastosowań, wykorzystywania najnowszych technologii oraz realizacji zadań w  zespołach.

SPECJALNOŚCI do wyboru po I roku studiów:

- transport i spedycja

- logistyka handlu i dystrybucji

- zarządzanie procesami logistycznymi

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku logistyka znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, transportowo- spedycyjnych, w centrach logistycznych a także są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z obszaru szeroko rozumianej logistyki.   

Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia lub pokrewnym kierunku.

Kierunek: KOMUNIKACJA MEDIALNA I SPOŁECZNA (profil praktczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne, trwaja 3 lata (6 semestrów)

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

 

Po I roku studiów studenci wybierają specjalność:

- dziennikarstwo,

- nowe media.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.

 

Absolwent studiów na kierunku komunikacja medialna i społeczna jest przygotowany do pracy w charakterze dziennikarza lub specjalisty w dziedzinie komunikacji medialnej oraz społecznej. Posluguje się najnowocześniejszymi technologiami w zakresie dziennikarstwa i mediów. Posiada wiedzę o współczesnym świecie i praktyczne umiejętności komunikacyjne. Kompetencje absolwenta zostaną poszerzone o wiedzę i umiejętności uzyskane w ramach dwóch modułów obieralnych: dziennikarstwo i nowe media.

Absolwent osiągnie kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w: redakcjach radiowych, prasowych, telewizyjnych i internetowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych, komórkach PR jednostek administarcyjnych, instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych i urzędach (np. w działach komunikacji z otoczeniem, promocji), działach promocji i marketingu podmiotów gospodarczych, biurach rzecznika prasowego, biurach poselskich i sztabach wyborczych, organizacjach non-profit, instytucjach kultury, show-biznesie.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz działania w sposób autonomiczny na rzecz ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego.

(profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Na kierunku ekonomia o profilu praktycznym studenci odbywają trzymiesięczne praktyki zawodowe, podczas których weryfikują swoją wiedzę w praktyce, sprawdzają i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz zapoznają się z rynkiem pracy. 

Wybór specjalności następuje po pierwszym roku na zasadach określonych Uchwałą Senatu AJP Nr 63/000/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Studia na kierunku EKONOMIA o profilu praktycznym dostarczają wszechstronnej wiedzy z zakresu przedmiotów ekonomicznych, a także wyposażają studenta  w umiejętności i kompetencje niezbędne do diagnozowania, analizowania i wskazywania kierunków zmian stanu gospodarki i jej podmiotów.

Absolwent kierunku EKONOMIA definiuje podstawowe kategorie z zakresu ekonomii i zna jej miejsce w systemie nauk społecznych, objaśnia zasady i prawidłowości opisujące relacje między podmiotami gospodarującymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej, wyjaśnia rolę i funkcje przedsiębiorstwa w gospodarce, zna w podstawowym zakresie metody i narzędzia, przy pomocy których opisuje prawidłowości procesów ekonomicznych i społecznych, zna i wskazuje na podstawowe normy społeczne i reguły ekonomiczne obowiązujące w gospodarce i podmiotach gospodarujących, opisuje przyczyny i konsekwencje współczesnych zmian zachodzących w gospodarce, identyfikuje czynniki determinujące zmiany zachodzące w funkcjonowaniu podmiotów gospodarujących wskazując na źródła, przebieg, skutki i efekty, swobodnie porozumiewa się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, podejmuje decyzje obarczone różnym ryzykiem oraz przewiduje ich konsekwencje, jest kreatywny
i przedsiębiorczy oraz wykazuje się twórczym myśleniem, a także otwartością na zmiany, jest przygotowany do kształcenia na studiach drugiego stopnia.

SPECJALNOŚCI do wyboru po I roku studiów:

- ekonomia międzynarodowa,

- gospodarka regionalna i lokalna,

- przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku EKONOMIA znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w jednostkach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, szkoleniowych i doradczych. Podejmują pracę w takich zawodach jak: ekonomista, księgowy, pracownik administracyjny, analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, doradca finansowy, menedżer w firmach sektora państwowego i prywatnego.

Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

(profil ogólnoakademicki)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Na kierunku zarządzanie o profilu ogólnoakademickim studenci odbywają 4-tygodniowe praktyki zawodowe, podczas których weryfikują swoją wiedzę w praktyce, sprawdzają i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz zapoznają się z rynkiem pracy. 

Wybór specjalności następuje po pierwszym roku na zasadach określonych Uchwałą Senatu AJP Nr 63/000/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Studia na kierunku zarządzanie o profilu ogólnoakadmickim dostarczają studentowi wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz wyposażają studenta w umiejętności i kompetencje do diagnozowania, analizowania oraz wskazywania kierunków zmian w funkcjonowaniu organizacji we współczesnym otoczeniu gospodarczym.

Absolwent kierunku zarzadzanie opisuje i charakteryzuje mechanizmy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami w organizacjach różnego typu, jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym, zna i stosuje zasady funkcjonowania organizacji różnego rodzaju, w tym przedsiębiorstw, jednostek non profit, organizacji administracyjnych i innych, wykorzystuje wiedzę związaną z poszczególnymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem, wymienia i charakteryzuje metody i techniki zarządzania stosowane w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: zarządzanie logistyką, zarządzanie jakością, zarządzanie procesami itp., wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem operacyjnym, taktycznym i strategicznym, swobodnie porozumiewa się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole, bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Jest przygotowany do kształcenia na studiach drugiego stopnia.

SPECJALNOŚCI do wyboru po I roku studiów:

- zarządzanie przedsiębiorstwem,

- zarządzanie zasobami ludzkimi,

- zarządzanie procesami logistycznymi,

- zarządzanie jakością,

- handel i marketing.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku zarządzanie, dzięki zdobytemu wykształceniu, są predysponowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach gospodarczych, jednostkach samorządowych, instytucjach non-profit, a także do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, agencjach konsultingowych i w instytucjach związanych z polityką wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Absolwent ma także kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Studia I stopnia licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów

W roku akademickim 2018/2019 Akademii im. Jakuba z Paradyża przyjmować będzie kandydatów na następujące kierunki:

Studia I stopnia inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów

W roku akademickim 2018/2019 Akademia im. Jakuba z Paradyża przyjmować będzie kandydatów na następujące kierunki:

Studia II stopnia - uzupełniające magisterskie

Czas trwania: 4 semestry

W roku akademickim 2018/2019 Akademia im. Jakuba z Paradyża przyjmować będzie kandydatów na następujące kierunki:

Kierunki studiów podyplomowych

Back to top