|   EN

Kierunki studiów

Akademia
im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów WielkopolskiWydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:

SEKRETARIAT:

ul. Fryderyka Chopina 52, budynek 7, pok. 220

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel./fax. 095 721 60 61

waibn@ajp.edu.pl

mgr Izabela Tomella

 

DZIEKANAT:

Kierunek - ADMINISTRACJA

pok. 115, tel. 095 721 60 90

mgr Izabela Tonak

itonak@ajp.edu.pl

 

Kierunek - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

pok. 115, tel. 095 727 95 07

mgr Anna Kwiatkowska

akwiatkowska@ajp.edu.pl

 

 

Wydział Ekonomiczny:

SEKRETARIAT:

ul. Fryderyka Chopina 52, Budynek 7 p. 301

tel./fax. 095 721 60 15

we@ajp.edu.pl

mgr Iwona Kępska

 

DZIEKANAT:

kierunek LOGISTYKA studia pierwszego stopnia
kierunek - ZARZĄDZANIE studia pierwszego stopnia
kierunek - ZARZĄDZANIE studia drugiego stopnia

- pok. 123, tel. 95 7 21 60 50

mgr Małgorzata Nowicka

mnowicka@ajp.edu.pl

 

Wydział Humanistyczny:

SEKRETARIAT:

ul. Teatralna 25; p.107

tel. 095 721 60 35

mgr Justyna Kopaniecka

jkopaniecka@ajp.edu.pl

wh@ajp.edu.pl

 

mgr Agnieszka Dykas

tel. 95-7216-054

adykas@ajp.edu.pl

 

DZIEKANAT:

kierunek - filologia polska I i II stopnia

kierunek - komunikacja medialna i społeczna I stopnia

kierunek - pedagogika jednolite magisterskie

kierunek - pedagogika II stopnia

mgr Anna Bukowska

ul. Teatralna 25; pokój nr 121,

tel. 095 721 60 82

abukowska@ajp.edu.pl

 

kierunek – filologia I i II stopnia

w zakresie: język niemiecki, język niemiecki od podstaw

w zakresie: język angielski, język angielski od podstaw

kierunek - pedagogika I stopnia

mgr Helena Szneidrowska

ul. Teatralna 25; pokój nr 121,

tel. 095 721 60 82

hszneidrowska@ajp.edu.pl

 

Wydział Techniczny:

 

SEKRETARIAT:

mgr Edyta Iwańska
spacjalista administracyjny
wt@ajp.edu.pl
tel./fax: +48 95 72 79 536

 

DZIEKANAT:

mgr Otylia Grześkowiak
ogrzeskowiak@ajp.edu.pl
tel. +48 95 72 16 097

mgr Małgorzata Cywińska
mcywinska@ajp.edu.pl
tel. +48 95 72 16 097

 

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu:

SEKRETARIAT:

mgr Agnieszka Dykas

tel.: 95 7216 054

e-mail: adykas@ajp.edu.pl

 

DZIEKANAT:

Kierunek turystyka i rekreacja

mgr Anna Bukowska

ul. Teatralna 25, pokój nr 121

tel.: 95 7216 082

abukowska@ajp.edu.pl

 

Zasady naboru na studia podyplomowe: złożenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Termin zgłoszeń na rok akademicki 2020/2021: do 30 września 2020 roku.

Wymagane dokumenty: 

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (na wzorze Uczelni);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), w przypadku dyplomu w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski;
  • 2 zdjęcia (wielkości jak do dowodu osobistego);
  • oryginał dowodu osobistego do wglądu, w przypadku cudzoziemców oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość do wglądu.

Pobierz plik (PODANIE o przyjęcie na studia podyplomowe.doc) PODANIE o przyjęcie na studia podyplomowe.doc

Pobierz plik (Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych.docx) Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych.docx

 

Dokumenty na studia podyplomowe przyjmowane są od poniedzialku do piątku od 8.00 do 14.00, w pokoju 109 przy ul.Teatralnej 25.

Komplet dokumentów można wysłać pocztą na adres:

Akademia im. Jakuba z Paradyża
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem STUDIA PODYPLOMOWE

 

Opłaty za studia podyplomowe:

  • studia 2 - semestralne: 1500-1600 zł / semestr.
  • studia 3 i 4 - semestralne: 1300-1600 zł / semestr.

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w trybie niestacjonarnym, 1-3 razy w miesiącu (piątki, soboty, niedziele) z wyjątkiem studiów podyplomowych w zakresie języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli.

 

Kontakt - dodatkowe informacje:

Dział Kształcenia
mgr Izabela Fulko
(pokój 109)
tel./fax: 95 721 60 41
e-mail: ifulko@ajp.edu.pl

 

Kierunki studiów podyplomowych:

http://ajp.edu.pl/ofertastudiowpodyplomowych.html 

Uwaga!

AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PLANÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORAZ NIEURUCHOMIENIA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PRZYPADKU ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA.

KIERUNEK LOGISTYKA   (profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Na kierunku logistyka o profilu praktycznym studenci odbywają trzymiesięczne praktyki zawodowe, podczas których weryfikują swoją wiedzę w praktyce, sprawdzają i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz zapoznają się z rynkiem pracy.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Studia na kierunku LOGISTYKA o profilu praktycznym dostarczają wszechstronnej wiedzy z zakresu logistyki oraz wyposażają studenta  w umiejętności i kompetencje niezbędne w  szeroko pojętej sferze organizacji oraz zarządzania systemami i procesami logistycznymi.

Absolwent kierunku LOGISTYKA posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu konfigurowania łańcuchów dostaw, wykorzystywania narzędzi wspierających procesy logistyczne oraz wykorzystania technologii informacyjnych w praktyce gospodarczej. Absolwent przygotowany będzie do realizacji procesów logistycznej obsługi klienta, współpracy wewnątrz łańcuchów logistycznych w sektorze B2B oraz B2C, obsługi procesów logistycznych oraz ich optymalizowania. Absolwenci posiadać będą również umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, twórczego rozwiązywania problemów, kreowania innowacji, sprawnego komunikowania się z otoczeniem, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami projektowymi, transferu wiedzy i jej zastosowań, wykorzystywania najnowszych technologii oraz realizacji zadań w  zespołach.

 

MODUŁY do wyboru po I roku studiów:

- transport i spedycja

- logistyka handlu i dystrybucji

- zarządzanie procesami logistycznymi

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej przez Senat.

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku logistyka znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, transportowo- spedycyjnych, w centrach logistycznych a także są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z obszaru szeroko rozumianej logistyki.   

Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia lub pokrewnym kierunku.

Kierunek: KOMUNIKACJA MEDIALNA I SPOŁECZNA (profil praktczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne, trwaja 3 lata (6 semestrów)

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

 

Po I roku studiów studenci wybierają specjalność:

- dziennikarstwo,

- nowe media.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.

 

Absolwent studiów na kierunku komunikacja medialna i społeczna jest przygotowany do pracy w charakterze dziennikarza lub specjalisty w dziedzinie komunikacji medialnej oraz społecznej. Posluguje się najnowocześniejszymi technologiami w zakresie dziennikarstwa i mediów. Posiada wiedzę o współczesnym świecie i praktyczne umiejętności komunikacyjne. Kompetencje absolwenta zostaną poszerzone o wiedzę i umiejętności uzyskane w ramach dwóch modułów obieralnych: dziennikarstwo i nowe media.

Absolwent osiągnie kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w: redakcjach radiowych, prasowych, telewizyjnych i internetowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych, komórkach PR jednostek administarcyjnych, instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych i urzędach (np. w działach komunikacji z otoczeniem, promocji), działach promocji i marketingu podmiotów gospodarczych, biurach rzecznika prasowego, biurach poselskich i sztabach wyborczych, organizacjach non-profit, instytucjach kultury, show-biznesie.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz działania w sposób autonomiczny na rzecz ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego.

KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil ogólnoakademicki)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Na kierunku zarządzanie o profilu ogólnoakademickim studenci odbywają 4-tygodniowe praktyki zawodowe, podczas których weryfikują swoją wiedzę w praktyce, sprawdzają i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz zapoznają się z rynkiem pracy. 

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Studia na kierunku zarządzanie o profilu ogólnoakadmickim dostarczają studentowi wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz wyposażają studenta w umiejętności i kompetencje do diagnozowania, analizowania oraz wskazywania kierunków zmian w funkcjonowaniu organizacji we współczesnym otoczeniu gospodarczym.

Absolwent kierunku zarzadzanie opisuje i charakteryzuje mechanizmy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami w organizacjach różnego typu, jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym, zna i stosuje zasady funkcjonowania organizacji różnego rodzaju, w tym przedsiębiorstw, jednostek non profit, organizacji administracyjnych i innych, wykorzystuje wiedzę związaną z poszczególnymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem, wymienia i charakteryzuje metody i techniki zarządzania stosowane w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa: zarządzanie logistyką, zarządzanie jakością, zarządzanie procesami itp., wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem operacyjnym, taktycznym i strategicznym, swobodnie porozumiewa się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole, bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Jest przygotowany do kształcenia na studiach drugiego stopnia.

 

MODUŁY do wyboru po I roku studiów:

- zarządzanie przedsiębiorstwem,

- zarządzanie zasobami ludzkimi,

- zarządzanie jakością,

- handel i marketing.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej przez Senat.

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku zarządzanie, dzięki zdobytemu wykształceniu, są predysponowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach gospodarczych, jednostkach samorządowych, instytucjach non-profit, a także do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, agencjach konsultingowych i w instytucjach związanych z polityką wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Absolwent ma także kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Studia I stopnia licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów.

W roku akademickim 2020/2021 oferujemy kierunki:

 

Studia I stopnia inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów

W roku akademickim 2020/2021 oferujemy kierunki:

Studia II stopnia - uzupełniające magisterskie

Czas trwania: 4 semestry lub 3 semestry (mechanika i budowa maszyn)

W roku akademickim 2020/2021 oferujemy kierunki:

Kierunki studiów podyplomowych

Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat

Czas trwania: 10 semestrów

W roku 2020/2021 oferujemy następujące kierunki studiów:

Back to top