|   EN

EUIncSo

Jean Monnet Moduł “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUIncSO) jest próbą odpowiedzi na wyzwania związane z budowaniem inkluzywnego społeczeństwa w UE poprzez dostarczanie innowacyjnej oferty dydaktycznej i naukowej w zakresie ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej, co ma zwiększać zrozumienia dla procesów integracyjnych przez budowanie postawy otwartości i tolerancji wśród młodzieży akademickiej.  

  EUIncSo ma na celu m.in.:

- promowanie studiów europejskich jako narzędzia budowania inkluzywnego i sprawiedliwego społeczeństwa europejskiego;

- podnoszenie świadomości i zrozumienia dla procesów integracyjnych wśród młodych ludzi;

- dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności istotnych w ich aktywności akademickiej i zawodowej.

Działania projektowe obejmują:

- dwa kursy dydaktyczne: 30-godzinny wykład na temat europejskiego systemu ochrony praw człowieka oraz 90-godzinne seminarium na temat równości i niedyskryminacji w Unii Europejskiej;

- organizację okrągłego stołu w sprawie zwalczania mowy nienawiści;

- badania na temat zasady równości w kontekście budowania społeczeństwa inkluzywnego w Unii Europejskiej;

- opublikowanie zbioru esejów studenckich poświęconego problematyce równości i inkluzji społecznej.

 

 

The Jean Monnet Module “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUIncSO) responds to known challenges associated with building an inclusive society in the EU by providing innovative, policy- and law-oriented teaching and research on EU issue which is extremely important to improve young peoples’ sense of inclusion, openness and that contributes to integration, i.e. human rights protection in the EU.
The proposed Module aims at:
- Promoting European Union studies as a tool for building an inclusive and fair European society;
- Raising young peoples’ awareness and understating of EU integration;
- Providing students with knowledge and competences relevant to their academic and professional lives;
- Main-streaming and diversifying EU-related subjects at the the Jacob of Paradise University in Gorzów Wielkopolski.

To achieve the above-mentioned aims, the EUIncSo Module includes:
- Conducting 2 courses on selected EU issues: the European System of Human Rights Protection (lecture) and Equality and Non-Discrimination in the European Union (seminar)
-Organizing round tables, open to the wide public, on tackling hate speech;
- Conducting research on EU principle of equality in the context of building an inclusive society.

 

Parlament Europejski, 383 głosami za, wybrał w tajnym głosowaniu 16 lipca Ursulę von der Leyen, na przewodniczącą nowej Komisji Europejskiej.

Ma ona objąć urząd 1 listopada 2019 r. na pięcioletnią kadencję. Oddano 733 głosów, z których 1 był nieważny. 383 posłów głosowało za, 327 przeciw, 22 wstrzymało się od głosu.

 

Więcej na temat wybory pierwszej w historii UE kobiety na urząd Przewodniczącego KE http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190711IPR56824/parlament-wybiera-ursule-von-der-leyen-pierwsza-kobiete-przewodniczaca-komisji

     Z największą przyjemnością przedstawiamy publikację studencką "Między równością a różnorodnością. Zbiór esejów                 studenckich" ("Equality, diversity, inclusion: students’ perspective"). Autorkami rozdziałów są uczestniczki dwóch                 kursów dydaktycznych – wykładu „Administracja wobec praw człowieka” i seminarium dyplomowego „Równość i                   niedyskryminacja w Unii Europejskiej” – realizowanych w ramach grantu Unii Europejskiej Jean Monnet Module                     „Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUIncSo)                         dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków programu Erasmus+ w okresie 01.09.2016 r. – 31.08.2019 r. na           Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

        Głównym celem publikacji jest zainicjowanie studenckiej debaty nauko‑ wej na temat szeroko rozumianej problematyki          praw człowieka i równości. Książka przedstawia wyniki badań studentów w zakresie praw człowieka, w tym prawa                antydyskryminacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku normatywnego Unii Europejskiej.

Zebrane w książce teksty stanowią próbę pierwszej – utrzymanej w duchu dyskursu naukowego – refleksji naukowej przedstawicielek najmłodszego pokolenia świata akademickiego – studentek stu‑ diów pierwszego stopnia na kierunku administracja.

 

Pobierz plik (książka - scalone.pdf) Miedzy rownoscia a roznorodnoscia 

W dniu 17 czerwca 2019 r. koordynatorka EUIncSo - dr Aleksnadra Szczerba-Zawada - wygłosiła podczas Queer History Conference 2019 na San Francisco State University referat na temat "Beyond Protection Against Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity: History, Presence, and Prospects of the Legal Recognition of Same-Sex Marriages in the European Union" przygotowany w oparciu o wyniki badań prowadzonych w ramach Jean Monnet Module EUIncSo.

Poniżej pełen program konferencji.

 

 Pobierz plik (QHC 2019 Schedule _ College of Ethnic Studies.pdf) program Queer History Conference 2019 

EUIncSo zaprasza na V ogólnopolską konferencję naukową "Młodzi dla Bezpieczeństwa. 15 lat członkostwa w UE". Konferencja odbędzie się w dniu 8 maja 2019 r. w Bibliotece Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest analiza szeroko pojętego bezpieczeństwa w kontekście współczesnych wyzwań w obszarze wewnętrznym i międzynarodowym. Konferencja adresowana jest do doktorantów, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i jest miejscem integracji młodych ludzi zainteresowanych rozwijaniem swoich zainteresowań badawczych. Interdyscyplinarny charakter konferencji tworzy przestrzeń, w której możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń, a także która w zamiarze organizatorów ma inspirować do dalszych poszukiwań badawczych i edukacji w tym obszarze.

Rejestracja na konferencję rozpoczyna się o godzinie 9.30.

 Pobierz plik (Młodzi o bezpieczeństwie 2019.pdf) MdB 2019 program 

 Pobierz plik (59718002_2233111173621247_5321740422802833408_n.jpg) plakat

Okrągły stół "Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna"

Mowa nienawiści to naruszenie praw człowieka. Jest także poważną przeszkodą w budowaniu inkluzywnego i demokratycznego społeczeństwa, w którym wszyscy, bez względu na swoje indywidualne cechy, mogą znaleźć swoje miejsce i dla dobra którego mogą działać. Debata poświęcona zostanie naturze zjawiska tzw. hejtu i jego zakresowi w życiu publicznym, prywatnym i mediach. Dostrzegalna brutalizacja języka jest zjawiskiem niebezpiecznym, mechanizmy prewencji oraz zwalczania którego powinny zostać zaprojektowane i wdrożone wspólnie przez przedstawicieli władzy i społeczeństwo. Wymiana poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji będzie celem uczestników i uczestniczek okrągłego stołu.

Wydarzenie adresowane jest w szczególności do studentów, przedstawicieli świata nauki, przedstawiciele mediów, przedstawicieli administracja rządowej i samorządowej, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Back to top