|   EN

Czasopismo

Honorowy patronat:

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżebieta Skorupska–Raczyńska

 

Redakcja

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (redaktor naczelny)

dr Anna Chabasińska (zastępca redaktora naczelnego)

mgr Joanna Lubimow (sekretarz)

 

Rada naukowa

prof. dr hab. Zbigniew Czachór (UAM w Poznaniu)

prof. Veysel Dinler (Hitit Universites, Turcja)

dr hab. prof. UG Tadeusz Dmochowski (UG w Gdańsku)

prof. dr hab. Janusz Faryś (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

prof. dr hab. Franciszek Gołembski (WAT w Warszawie)

prof. Cristina Hermida del Llano (Universidad Rey Juan, Hiszpania)

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

prof. dr hab. Ryszard Ławniczak (WAT w Warszawie)

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

prof. Olegas Prentkovskis (Vilnius Gediminas Technical University, Litwa)

prof. Miruna Tudorascu (Universität Alba Iulia, Rumunia)

prof. dr hab. Wołodymar Welykoczyj (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w IwanoFrankiwsku, Ukraina)

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (WAT w Warszawie)

prof. dr hab. Marek Żmigrodzki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

dr hab. prof. WAT Piotr Kwiatkiewicz (WAT w Warszawie)

dr hab. prof. WAT Adam Kołodziejczyk (WAT w Warszawie)

prof. AJP dr hab. Paweł Leszczyński (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

dr hab. prof. UG Jarosław Nocoń (Uniwersytet Gdańsku)

dr hab. inż. prof. WAT Gabriel Nowacki (WAT w Warszawie)

prof. AJP dr hab. Jerzy Rossa (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

dr hab. inż. prof. WAT Janusz Rybiński (WAT w Warszawie)

prof. nadzw. UŁ dr hab. Tomasz Tulejski (UŁ w Łodzi)

dr hab. prof. nadzw. Joachim von Wedel (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

kmdr. dr hab. Jarosław Teska (Akademia Marynarki Wojennej)

dr hab. prof. WAT Jerzy Zalewski (WAT w Warszawie)

kmdr. dr hab. Grzegorz Krasnodębski (Akademia Marynarki Wojennej)

dr hab. Marek Ilnicki (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Jerzy Stańczyk (WAT w Warszawie)

dr Sylwia Gwoździewicz (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

dr Jacek Jaśkiewicz (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

dr Piotr Lizakowski (Akademia Morska w Gdyni)

dr Petroula M. Mavrikiou (Frederick University, Cypr)

dr Robert Maciejczyk (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

dr Angela M. Romito (University of Bari Aldo Moro, Włochy)

dr Katarzyna Samulska (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

dr Aleksandra Szczerba‑Zawada (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

dr Andrzej Skwarski (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

 

Recenzenci nr 1

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz

dr hab. inż. Janusz Rybiński, prof. WAT

Korekta językowa: Małgorzata Wolniewicz

Projekt okładki: Jacek Lauda

© Copyright by Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 2016

ISSN

 

Adres redakcji:

Studia Administracji i Bezpieczeństwa

ul. Chopina 52

66-400 Gorzów Wielkopolski

Tel. 95 7216061

e-mail: czasopismowaibn@gmail.com

strona internetowa: http://ajp.edu.pl/oferta-wydzialu-waibn.html

Redakcja informuje, że pierwotną wersją czasopisma jest wydanie papierowe.

 

Redaktor Naczelny: dr hab. prof. nadzw.  Bogusław Jagusiak

Zastępca Redaktora Naczelnego: dr Anna Chabasińska

Sekretarz Redakcji: mgr Joanna Lubimow

 

Przesyłanie artykułów i recenzji: czasopismowaibn@gmail.com

Sekretarz Redakcji: jlubimow@gmail.com, 607 56 57 66

Adres korespondencyjny Redakcji:  Studia Administracji i Bezpieczeństwa, ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Procedura recenzowania artykułów nadesłanych do czasopisma Studia Administracji i Bezpieczeństwa przygotowana została na podstawie zaleceń zawartych w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Artykułom nadesłanym do publikacji i spełniającym wymogi formalne zawarte w umieszczonych na stronie internetowej czasopisma Studia Administracji i Bezpieczeństwa informacjach dla autorów zostaje nadany numer identyfikacyjny.

Decyzją Redaktora Naczelnego artykuł zostaje przekazany do recenzji do dwóch recenzentów afiliowanych poza jednostką macierzystą, tj. poza Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, wg modelu double-blind review process, zgodnie, z którym Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Artykuły wysyłane są do recenzentów drogą mailową. Recenzenci przygotowują recenzję w ciągu 4 tygodni od dnia wysłania artykułu drogą elektroniczną. 

Wszystkie recenzje przygotowywane są w formie pisemnej, w języku polskim (w przypadku recenzentów krajowych) lub w języku angielskim (w przypadku recenzentów zagranicznych).

Recenzent sporządza opinię na temat artykułu oraz wypełnia formularz recenzencki. W przypadku koniczności uzupełnienia artykułu, naniesienia poprawek wynikających z opinii recenzenta do Autora przesyłany jest arkusz recenzji. Autor ma 1 tydzień na naniesienie poprawek i odesłanie poprawionego artykułu do redakcji.

Recenzent przesyła recenzję drogą mailową na adres czasopismowaibn@gmail.com. Nazwa pliku powinna zawierać numer identyfikacyjny artykułu nadany przez Redakcję (np.recenzja1-2012). Recenzja nie może zawierać podpisu ani żadnych danych pozwalających na identyfikację tożsamości Recenzenta.

Warunkiem koniecznym umożliwiającym przekazanie artykułu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Ostateczną decyzję o druku artykułu naukowego podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy recenzji i uwag w nich zawartych oraz końcowej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są jawne.

 

Artykuły publikowane w Studiach Administracji i Bezpieczeństwa poruszają szeroko rozumianą tematykę z zakresu nauk o administracji i o bezpieczeństwie, przy czym priorytetowo traktowane są publikacje prezentujące wyniki badań lub odnoszące się do aktualnych problemów naukowy. Pieczę merytoryczną nad Kwartalnikiem sprawuje Rada Naukowa.

Autorów prosimy o stosowanie się do następujących zasad publikacji artykułów:

-        objętość artykułu nie może być mniejsza niż 20 000 znaków (bez spacji),

-        artykuł powinien zostać wysłany w dwóch plikach:

1. dokument główny przygotowany na wzorcu artykułu zgodnie z zasadami podanymi w dodatkowych wskazówkach wydawniczych, zawierający:

-        imię (imiona) i nazwisko autora (autorów), afiliacja,

-        tytuł w języku polskim i angielskim,

-        streszczenie (max. 1000 znaków) w języku polskim i angielskim,

-        słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,

-        treść artykułu w języku polskim lub angielskim,

-        podpisy pod rysunkami/tabelami w języku polskim lub angielskim,

-        bibliografię,

2. informacje o autorze (autorach) 

-        imię (imiona) i nazwisko autora (autorów),

-        aktualne miejsce pracy,

-        zajmowane stanowisko,

-        narodowość,

-        krótka notka biograficzna z zaznaczeniem obszaru zainteresowań naukowych,

-        adres e-mail, telefon kontaktowy, adres do korespondencji.

 

Aby ułatwić pracę zarówno autorom jak i edytorom przygotowany został wzorzec artykułu, z którego należy skorzystać podczas pisaniu artykułu. Zawiera on przykładowo podane treści w wymaganym układzie edytorskim. W odpowiednich miejscach należy wstawić materiał z zachowaniem ustalonych we wzorcu stylów formatowania.

Redakcja zwraca się z uprzejmą prośbą do Autorów o przesyłanie artykułów bezpośrednio na adres: czasopismowaibn@gmail.com

W celu zapewnienia przejrzystości i jawności przesyłanych przez Państwa danych prosimy Autorów o podpisanie oraz odesłanie na adres korespondencyjny Redakcji oświadczenia, które zawiera m.in. deklarację zgody na nieodpłatną publikację pełnych artykułów (na stronie internetowej) w Studiach Administracji i Bezpieczeństwa oraz w bazach artykułów naukowych, z którymi współpracuje Redakcja.
Przesłanie oświadczenia jest warunkiem koniecznym publikacji artykułu w Studiach Administracji i Bezpieczeństwa

 

Załączniki do pobrania:

Pobierz ten plik (wymogi edytorskie.doc) wymogi edytorskie.doc

Pobierz ten plik (Wzorzec artykułu-1.doc) wzorzec artykułu

Pobierz plik (Oświadczenie autora.doc) Oświadczenie autora.doc

Back to top