|   EN

O Centrach

                 Serdecznie zapraszamy na Kurs "dzikiej" przyrody i    Kurs "dzikiego" języka w Niemczech.

 

 

 

 

Konferencje planowane na 2015 rok.

Lp.

Data planowanej konferencji

Temat konferencji

Pracownia odpowiedzialna za konferencję

1.

8 kwiecień 2015r.

” Sympozjum Cyganologiczne”

Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi

i Etnicznym,

 Pracownia Etnopedagogiki

2.

24-25 kwiecień 2015r.

 

„Inspiracje Glottodydaktyczne”

Pracownia Badań nad Polsko-Niemieckimi Kontaktami Językowymi

3.

Październik 2015

„ 25 lat Doświadczenia Samorządu Terytorialnego

w Polsce”

Pracownia Badań nad Samorządem Terytorialnym , Gospodarczym i Zawodowym

4.

07 październik 2015r.

„Historia i dorobek Tatarów na ziemiach zachodnich po 1945 roku”

Pracownia Etnopedagogiki, Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi

i Etnicznymi

5.

5 listopad 2015r.

 

„Rachunkowość i Finanse. Teoria i praktyka”

Pracownia Analiz Gospodarczych

 

Konferencje planowane w 2013 rok

Lp.

Data planowanej konferencji

Temat konferencji

Pracownia odpowiedzialna za konferencje

1.

18-19 marca 2013r.

„Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych”

Pracownia badań nad polsko-niemieckimi kontaktami językowymi

2.

20 marca 2013r.

„Spotkania z językiem i kulturą – Austria”

Pracownia badań nad polsko-niemieckimi kontaktami językowymi

3.

17 kwietnia 2013r.

„Młodzież akademicka a wielokulturowość pogranicza”

Pracownia etnopedagogiki

4.

23-24 października 2013r.

„1025 Chrztu Rosi – kultura – społeczeństwo – religia w Europie Środkowo – Wschodniej”

Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa

5.

Październik 2013r.

Uzależnienie – wspólna sprawa

Pracownia Etnopedagogiki

 

Publikacje planowane w 2013 roku

Lp.

Tytuł publikacji

Redaktor naukowy

1.

„Młodzież wobec wielokulturowości”

dr Beata Orłowska, mgr Sławomir Szenwald

2.

„Kompendium młodego nauczyciela”

dr Beata Orłowska, Krzysztof Zajdel

3.

„Edukacja przedszkolna. Cele, treści, zaniedbane obszary.”

dr Agnieszka Olczak, dr Beata Orłowska

4.

„1025 Chrztu Rosi – kultura – społeczeństwo – religia w Europie Środkowo – Wschodniej”

dr Beata Orłowska, dr Paweł Leszczyński,

dr Mirosław Pecuch, dr Anna Chabasińska

5.

„Sytuacja społeczno-prawna Romów w Europie”

dr Beata Orłowska, dr Piotr Krzyżanowski

 
 

Planowane konferencje na 2012 rok

Lp.

Data planowanej konferencji

Temat konferencji

Pracownia odpowiedzialna za konferencje

1.

24 styczeń

Wystawa pt. „Nauka w Oflagu II C Woldenberg”

Pracownia Badań nad Oflagiem II C Woldenberg - Dobiegniew

2.

Marzec 2012

Społeczna odpowiedzialność biznesu – to się opłaca

Pracownia Analiz Gospodarczych

3.

Kwiecień 2012

Ogólnopolski konkurs poezji woldenberskiej.

Pracownia Badań nad Oflagiem II C Woldenberg - Dobiegniew

4.

11-12 maj 2012

Konferencja z okazji 65 – lecia przeprowadzenia Akcji „Wisła”.

Pracownia Etnopedagogiki,

Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa,

Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi

5.

29 maj 2012

Sympozjum Naukowe na temat XX rocznicy podpisania polsko – rosyjskiego traktatu o przyjaźni i współpracy/ starania o przyjazd posła do Parlamentu Europejskiego – Pawła Kowala i reprezentanta Ośrodka Studiów Wschodnich im. M. Karpia

Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa

6.30 maja 2012

Konferencja pt.:  „Warto było się spotkać…. 10 lat doświadczeń wspólnego kierunku kształcenia.”

Pracownia Etnopedagogiki

7.

01-02 czerwiec 2012

Skuteczność w biznesie – współczesne wyzwania gospodarki i biznesu

Pracownia Analiz Gospodarczych

8.

12 lipiec 2012

Konferencja pt.:  „Warto było się spotkać…. 10 lat doświadczeń wspólnego kierunku kształcenia.”

Pracownia Etnopedagogiki

9.

Wrzesień/październik

Pogranicze wschodnie i zachodnie. Pamięć, doświadczenia, losy.

Pracownia Badań nad Językiem Pogranicza

oraz

Pracownia Badań nad Oflagiem II C Woldenberg - Dobiegniew

10.

11 październik 2012

Rachunkowość  i  finanse. Teoria i praktyka

Pracownia Analiz Gospodarczych

11.

12 październik 2012

Uzależnienie – wspólna sprawa II

Pracownia Etnopedagogiki

12.

19 październik 2012

I Polsko Niemieckie forum ekonomiczne

Pracownia Analiz Gospodarczych

13.

Październik 2012

Inauguracja cyklu „Rozmowy w stylu Giedroycia i Osadczuka – Polska – Litwa – Ukraina i …. Gorzów Wlkp., czyli Tatarzy w naszych dziejach i współcześni”

Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa

14.Październik/listopadInterkulturowość a inkluzja społeczna – nowe obszary pedagogiki w euroregioniePracownia Etnopedagogiki

15.

Grudzień 2012

„Rozmowy w stylu Giedroycia i Osadczuka” – Sytuacja Polaków na Litwie: stan aktualny i perspektywy.

Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa

 

Zadaniem Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych jest współpraca z wieloma instytucjami działającymi na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego i regionu. Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych współpracuje też ze środowiskiem pracodawców i przedsiębiorców jak również z różnymi stowarzyszeniami. W ramach współpracy euroregionalnej Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych współpracuje m.in. z Euroregionem Pro Europa Viadrina, z Centrum Wychowania Środowiskowego Drei Eichen koło Buckow i inne.

 

Celem nadrzędnym rozwoju Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych jest przede wszystkim rozwój Centrum jako jednostki badawczej, która prowadzi badania w zakresie historii i kultury regionu i euroregionów, prawa i polityki, oświaty i wychowania, gospodarki i jej trendów rozwojowych oraz prognozowania zmian gospodarczych, kulturowych i edukacyjnych zachodzących w województwie lubuskim i na pograniczu polsko – niemieckim.

 

Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez następujące działania i przedsięwzięcia:

 •  integrację działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w             
 • dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami
 • europejskimi poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych i
 • ekonomicznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami
 • rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego krajów europejskich,
 •  prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • rozwinięcie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych, dydaktyki i
 • kultury,
 • inicjowanie i koordynowanie udziału uczelni i innych jednostek naukowych w    
 • międzynarodowych programach badawczych,
 • wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni,
 •  organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i
 • szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane,
 • inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji
 • naukowych,
 • prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów,
 • pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrum,
 • prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwa,
 • prowadzenie działalności promocyjnej poprzez działalność medialną, wydawniczą i
 • portal internetowy.

 

Wskazane najważniejsze działania i przedsięwzięcia są spójne  z założeniami rozwoju Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., które zawarte są w Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim na lata 2011-2020 przyjętej Uchwałą Senatu nr 1/000/2011 w dniu 25.01.2011 r.

 

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych jest integralną jednostką organizacyjną Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkoploskim. Założenia zawarte w Strategii stanowią bazę dla dalszego rozwoju Uczelni i rozwoju akademickości w Gorzowie Wlkp. Nawiązując do Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020 wprowadzonej Uchwałą nr LXVII/1073/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 3 lutego 2010 r., s.87 przedstawione zostało Działanie 1: Ustanowienie powiązań kooperacyjnych Miasta z gorzowskimi szkołami wyższymi oraz uczelniami woj. lubuskiego, Szczecina, Poznania, Europejskim Uniwersytetem Viadrina (Frankfurt n. Odrą) oraz innymi instytucjami naukowo – badawczymi tych ośrodków – we wspieraniu przedsięwzięć ważnych z punktu widzenia strategicznego rozwoju Gorzowa, a będących elementem specyfiki zachodniego pogranicza Polski.

 

Działalność Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych przy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolski wpisuje się również w tą działalność.

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych

przy Akademii im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

pp. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

Dyrektor Akademickiego Centrum Badań Euroregionalych

 dr  hab.  prof. nadzw. Beata Orłowska

borlowska@ajp.edu.pl

 

Sekrektariat Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych

mgr Agnieszka Krzemińska

ul. Kazimierza Wielkiego 13A

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  669 359 434

sekretariatacbe@ajp.edu.pl

sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

Back to top