|   EN

Z_HID_Aktualności

       Serdecznie zapraszamy na IV Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych nt. „Inspiracje glottodydaktyczne”, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2015r. w Gorzowie Wielkopolskim na ulicy Chopina 52 w budynku nr 5.

    W dniu 8 kwietnia 2015r. w ramach Międzynarodowego Dnia Romów w budynku Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się Sympozjum Cyganologiczne, którego współorganizatorem było Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

     

      Zapraszamy  do wzięcia udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Romów, które odbędą się 8 kwietnia 2015r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Ignacego Mościckiego 7).

W dniu 23 marca 2015 roku odbyła się zorganizowana w ramach projektu "Spotkania na pograniczu debata ekspercka na temat "Województwo lubuskie a wyzwania dla współpracy gospodarczej Polska - Niemcy". W trakcie spotkania swoją analizę dotyczącą kondycji naszego województwa przedstawił analityk z think tanku demosEUROPA (Warszawa) Paweł Zerka. W swoim wystąpieniu wskazał on na słabe wskaźniki makroekonomiczne sytuujące nasze województwo w wielu kategoriach bliżej województw ściany wschodniej niż sąsiedniej Wielkopolski czy Zachodniopomorskiego. Za hamulce rozwoju uznał położenie w cieniu dużych ośrodków miejskich (Poznań, Wrocław, Berlin) oraz brak silnej aglomeracji wiodącej, a także problemy z zarządzaniem regionalnym (silna zależność od decyzji z zewnątrz), Wskazał też na istotne potencjalne dźwignie rozwoju w postaci położenia przy granicy z Niemcami (w tym bliskości Berlina) i na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych oraz bogactwo zasobów naturalnych (w tym lesistość a także złoża miedzi i węgla brunatnego). Drugi z panelistów prof. dr hab. Zbigniew Czachór opisał możliwe obszary rozwoju województwa lubuskiego.. Wskazał na znaczenie potencjału zasobów ludzkich podkreślając potrzebę rozwoju zasobów własnych, ale także przyciąganie specjalistów z zewnątrz, z innych części Polski czy Europy (internacjonalizacja czy europeizacja lubuskiego).  Podkreślił także, znaczenie aktywności samorządów, biznesu czy sektora nauki i konieczność współpracy dla kreowania rozwoju. Jednocześnie zwrócił uwagę na potrzebę racjonalnego wykorzystania środków unijnych.

Dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na wystawę pokonkursową 

                43. Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek                         im. Michała Kowalskiego

29 marca 2015 roku (Niedziela Palmowa) o godzinie 15:00,     Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3

Firma Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o. oferuje kompleksowe systemy dźwigowe, linowe,
zabezpieczenia ładunków, które doskonale sprawdzają się na całym świecie. Nasza działalność
obejmuje produkcję i dostawę nowatorskich rozwiązań, które mogą być wykorzystane w budownictwie,
architekturze, logistyce, w procesach produkcyjnych.
W chwili obecnej poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko :
Rysownik CAD – Absolwent uczelni technicznej
lub uczestnik ostatnich lat studiów
Miejsce pracy: Cychry (woj. Zachodniopomorskie)
Zadania:
· Opracowanie dokumentacji wykonawczej w środowisku CAD (SOLID EDGE).
· Współpraca z konstruktorem prowadzącym.
Oczekiwania:
· Wykształcenie techniczne w zakresie mechanicznym – możliwość odbycia praktyki.
· Biegła znajomość rysunku technicznego.
· Wskazana znajomość programów do projektowania – SolidEdge, AutoCAD.
· Znajomość obsługi pakietu Microsoft Office.
· Współpraca w pracy w zespole technicznym.
· Kreatywność w rozwiązywaniu problemów.
Oferujemy:
· Pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie.
· Umowę o pracę na pełny etat.
· Atrakcyjne wynagrodzenie.
· Przyjazną atmosferę pracy.
· Możliwość rozwoju zawodowego.
Oferty przesyłać na adres: biuro@carlstahl.pl
z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U. nr 133, poz. 883).

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I NAUK O ZDROWIU

 

KIERUNEK - TURYSTYKA I REKREACJA studia I stopnia (profil praktyczny) moduł: obsługa rekreacji i turystyki

 

            Absolwent posiada wiedzę i narzędzia (kwalifikacje) do pracy w bezpośrednim kontakcie

z klientem. Posiada umiejętności przygotowania, organizowania i prowadzenia wybranych form turystyki aktywnej i zajęć rekreacji ruchowej. W tym kontekście jest specjalistą od ruchowej aktywności człowieka. Wyższe wykształcenie i specjalistyczne kwalifikacje ułatwiają samodzielne przygotowanie lub znalezienie zatrudnienia w niszy organizacyjnej turystyki i rekreacji, jaką ujawniła, obserwowana w ostatnim czasie, potrzeba aktywności ruchowej dzieci, młodzieży (w działalności pozaszkolnej oraz pozaobowiązkowej), osób dorosłych i starszych (siłownie, kluby fitness, canoeing, cycling, nordic walking, jachting-teamy itd.).

KIERUNEK - TURYSTYKA I REKREACJA studia II stopnia (profil praktyczny),  moduł: obsługa rekreacji i turystyki

 

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym nabędzie pogłębioną wiedzę z obszaru nauk społecznych, w tym z zakresu nauk o zarządzaniu oraz wiedzę z obszaru nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. W ramach kierunku absolwent pozyska również pogłębioną wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, a także zagadnienia

z obszaru nauk humanistycznych, w tym wiedzę ogólną z zakresu historii kultury oraz jej związków

z turystyką. Absolwent zostanie uwrażliwiony na wychowanie zdrowotne i promocję zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu socjologii czasu wolnego.

Absolwenci są w szczególności przygotowani do podjęcia pracy: w przedsiębiorstwach turystycznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w międzynarodowych sieciach hotelarskich i gastronomicznych, w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, w administracji publicznej, w lokalnych i regionalnych organizacjach społecznych. Posiadają praktyczne przygotowanie w zakresie organizowania imprez masowych, kulturalnych, szkoleń, konferencji czy sympozjów.

KIERUNEK – KULTUROZNAWSTWO studia I stopnia (profil praktyczny),

specjalności:

1. kulturoznawstwo i studia europejskie

2. menadżer instytucji kultury

 

            Studia kulturoznawcze kształcą absolwenta potrafiącego dostrzegać kulturowy i społeczny kontekst różnorodnych sytuacji społecznych zarówno współcześnie, jak i w przeszłości. Absolwent tego typu studiów uzyskuje metodologiczne i antropologiczne podstawy do refleksji o człowieku

i interpretacji zjawisk kulturowych. Wykształcenie kulturoznawcze daje możliwości pełnienia wielu funkcji zawodowych i społecznych: animator kultury, menadżer, lider życia kulturalnego, pośrednik między grupami etnicznymi i społecznymi - mniejszości i subkultury. Absolwent nabywa umiejętności do pracy w różnych placówkach kultury, redakcjach, centrach badań opinii publicznej oraz agencjach reklamowych.

KIERUNEK – ZDROWIE PUBLICZNE studia I stopnia (profil praktyczny),

specjalności:

  1. 1.      trener zdrowia
  2. 2.      administrator medyczny

Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej oraz nauk społecznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych 

i medycznych.

Absolwent posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji, rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi, realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym; komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym; gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości; realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej; wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

Back to top