|   EN

28 stycznia 2014 roku Zarządzeniem Rektora nr 5/0101/2014 powołano ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim pod nazwą Ośrodek Edukacyjny „Czym skorupka za młodu”. Kompetencyjnie i organizacyjnie podlega bezpośrednio Rektorowi Uczelni.

            Celem nadrzędnym Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” jest rozbudzanie zainteresowań poznawczych uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej naukami ścisłymi i przyrodniczymi z wykorzystaniem nauczania opartego na osobistym doświadczaniu, testowaniu i eksperymentowaniu przez dzieci w oparciu o zasady naukowe.

           

            Ideą utworzenia Ośrodka Edukacyjnego jest stworzenie wielofunkcyjnego miejsca, w którym realizowane będą bezpłatne zajęcia edukacyjne w formie praktycznych działań, warsztatów i pokazów naukowych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz wsparcia studentów Uczelni w procesie ich kształcenia do zawodu nauczyciela.Jednym z zadań współczesnej szkoły jest indywidualne podejście do potrzeb uczniów, odkrywanie ich możliwości, uzdolnień, talentów i pasji, dlatego też założenia Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu”w pełni uwzględniają, a wręcz korespondują z niniejszymi zadaniami. Ogólnym założeniem projektu jest organizowanie bezpłatnych zajęć edukacyjnych rozbudzających pasję dzieci naukami ścisłymi i przyrodniczymi, umiejętne jej rozwijanie, a także wspieranie indywidualizacji procesu dydaktycznego w duchu podmiotowości wyrażającej się w samodzielnym działaniu uczniów opartym na dociekaniu naukowym.

            Oferta edukacyjna Ośrodka skierowana jest do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, w ramach której uczniowie poprzez praktyczne działanie oparte na dociekaniu badawczym mogą odkrywać i poznawać otaczający świat. Spotkania edukacyjne w Ośrodku dają szansę na doskonalenie uwagi, logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków przez dzieci, na podstawie ich własnych doświadczeń i obserwacji. Intencją funkcjonowania Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” jest stworzenie takiej sytuacji dydaktycznej, w której uczestnicy sformułują hipotezy badawcze i poprzez własne doświadczenia zweryfikują je, a także wyciągną odpowiednie wnioski. Dodatkowo  kreowane działania w Ośrodku zmierzają również do rozwijania wśród dzieci umiejętności zespołowego działania, poprawnej komunikacji i twórczości. Powyższa inicjatywa ukierunkowana jest na wzmocnienie efektywności systemu kształcenia, rozwój talentów, jak również jest szansą na wzbogacenie szkolnej oferty edukacyjnej, dzięki czemu nauka dla uczniów może być bardziej interesująca i pasjonująca.

            Inicjatywa Uczelni ma za zadanie stworzenie ram współpracy ze szkołami podstawowymi województwa lubuskiego, przy udziale pracowników dydaktyczno-naukowych i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim podejmujących dodatkowe działania praktyczne.

Back to top