|   EN

Erasmus +

W grudniu 2013 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim otrzymała z Agencji Wykonawczej w Brukselii (EACEA) decyzję o nadaniu Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego - Erasmus Charter for Higher Education – ECHE - o numerze: 51927-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE. Karta ECHE jest ważna do końca trwania programu Erasmus+, tj. do roku 2020.

Powyższa Karta jest efektem akceptacji wniosku zgłoszonego przez naszą Uczelnię na konkurs EACEA. Wnioskując o ECHE Uczelnia przyjęła na siebie zobowiązanie do przestrzegania zasad, o których mowa w treści Karty Erasmusa oraz do realizacji opracowanej Deklaracji Polityki Erasmusa.

 

Pobierz ten plik (Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.pdf) Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego

I.

Uczestnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża (AJP) w programie Erasmus+ przyczynia się do osiągania celów zawartych w misji uczelni, tj. celów edukacyjnych, obywatelskich, społecznych i kulturotwórczych, między innymi przygotowanie do życia w warunkach zmieniających się potrzeb uczących się generacji, przemieszanie kultur, nacji, systemów wartości; akceptacja standardów i norm międzynarodowych, szczególnie tych, które służą wzajemnemu porozumiewaniu się i współpracy; intensywny rozwój kadry naukowej.

Uczestnictwo w programie Erasmus+ pozwala również realizować opisane w uczelnianej strategii rozwoju założenia, tj. rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy uczelniami, motywowanie młodzieży do systematycznego podnoszenia poziomu wykształcenia poprzez m.in. pozyskiwanie stypendiów w ramach projektów unijnych oraz nadanie priorytetowego charakteru kształceniu umiejętności kluczowych (tj. komunikacja interpersonalna, komunikacja językowa, współpraca, mobilność, radzenie sobie w sytuacjach problemowych, przedsiębiorczość, kompetencje interpersonalne i obywatelskie, świadomość kulturowa) i kształtowanie postaw kreatywnych.

Uczelniana EPS zakłada osiągnięcie międzynarodowego charakteru kształcenia, wysoką jakość mobilności akademickiej, stosowanie równości szans, przejrzystych zasad rekrutacji i dystrybucji środków, zapewnienie pełnej uznawalności okresów studiów i praktyki za granicą, uznanie działań dydaktycznych i szkoleniowych podejmowanych przez pracowników podczas okresu mobilności. AJP poprzez uczestnictwo w programie osiąga powyższe założenia, a mobilność pełni niezwykle istotną rolę w realizacji strategicznych założeń uczelni.

Założenia polityki międzynarodowej uczelni i dalszy rozwój programu Erasmus+ przyczyniają się do tworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji. Uczelnia zgodnie z założeniami EPS automatycznie uznaje okresy nauki za granicą, nie wymagając od studenta zaliczenia dodatkowych zajęć ani zdania egzaminów, mobilność w programie Erasmus+ przyczynia się do poprawy nauczania i uczenia się języków obcych, każdy student niezależnie od swojego statusu społeczno-ekonomicznego ma dostęp do kształcenia i możliwość wyjazdu za granicę, dzięki funduszom z programu Erasmus+ uczelnia co roku organizuje Festiwal Nauki i Kultury Europejskiej, który promuje dziedzictwo kulturowe Europy i jej różnorodność, daje poczucie tożsamości europejskiej.

The participation of Jacob of Paradies University (AJP) in Erasmus+ Program contributes to the attainment of the goals contained in the mission statement of the University; in particular, educational, civic, social and culture-making goals, including: preparing for life in conditions of changing needs of learner generations; intermingling of cultures, nations and value systems; the acceptance of international standards and norms, especially the ones that enhance mutual communication and cooperation; professional development of academic staff.

AJP’s participation in the Program also facilitates the achievement of targets included in the University’s strategy, such as: developing cooperation with foreign partners through exchange of experience and knowledge transfer between universities; motivating students to improve their educational attainment through, i.a., sourcing scholarships within the framework of EU projects; prioritizing the acquisition of key competences (i.e., interpersonal communication, linguistic communication, cooperation, mobility, the ability to deal with difficulties, resourcefulness, interpersonal and civic competences, cultural awareness) and promoting creative attitudes.

The University’s EPS assumes the pursuit of internationalization of education and high-quality academic mobility, the application of the principle of equal opportunities, transparent rules of recruitment and distribution of funding, ensuring full recognition of periods of study and training abroad, and in the case of staff mobility, ensuring recognition for their teaching and training activities undertaken during the mobility period. By virtue of participation in the Programme, AJP succeeds in achieving the above strategic objectives and mobility plays a vitally important role in this regard.

The University’s international policy and a further development of Erasmus+ Program contribute to the creation of the European Education Area. In accordance with its EPS, the University grants automatic recognition of periods of study abroad without any additional work or assessment of the student. The Erasmus+ mobility contributes to the improvement of foreign language teaching and learning; regardless of the socio-economic status, each student is provided access to education and an opportunity to travel abroad. Each year, thanks to Erasmus+ funding, the University is able to organize a European Culture and Science Festival, which promotes the European cultural heritage and diversity and increases the sense of European identity.
 

II.

AJP realizuje i planuje nadal realizować działania w ramach akcji 1 programu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna” z krajami programu i krajami partnerskimi (projekty KA103 i KA107). W ramach tych projektów podejmowane są następujące rodzaje działań: mobilność studentów w celu studiowania i w celu zrealizowania praktyki, mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych.

Współpraca i mobilność międzynarodowa AJP realizowana jest w ramach umów podpisywanych z instytucjami zagranicznymi, wg opracowanego programu obejmującego różne dziedziny: mobilność w ramach programu Erasmus, realizację wspólnych studiów, wymianę studentów na krótkoterminowe praktyki, organizację wspólnie z partnerami zagranicznymi międzynarodowych konferencji naukowych, a następnie publikacji naukowych, także organizację konkursu polskiej ortografii dla studentów na Ukrainie i kolejnych edycji Festiwalu Nauki i Kultury Europejskiej z udziałem przedstawicieli zagranicznych uczelni.

AJP planuje realizować działania w ramach akcji 2 – „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”. Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Liderem tego projektu jest AJP. W skład konsorcjum weszli partnerzy z Polski, Niemiec, Słowacji oraz USA. Zaproponowany projekt jest odpowiedzią na współczesne wyzwania globalnej transformacji gospodarek w kierunku Przemysłu 4.0. Kluczowym elementem tego procesu jest odpowiednie przygotowanie kadry, która zarządzać będzie tą zmianą rozumiejąc zarówno uwarunkowania i korzyści jakie daje Przemysł 4.0, dlatego efektem projektu będzie modernizacja oferty dydaktycznej, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.

Koordynacyjną rolę w zakresie współpracy międzynarodowej pełni Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, który prezentuje program i nowe kierunki rozwoju współpracy międzynarodowej oraz coroczne sprawozdania na posiedzeniach Senatu. Koordynator programu Erasmus nadzoruje realizację zadań zgodnie z założeniami programu Erasmus. Dział Współpracy Międzynarodowej informuje dziekanów i całą społeczność akademicką o planowanych lub podejmowanych działaniach (np. rekrutacja na wyjazdy z programu Erasmus), o nowych inicjatywach, konkursach i propozycjach współpracy międzynarodowej. Wszelkie decyzje dotyczące współpracy międzynarodowej podejmuje Rektor.

Uczestnictwo w programie Erasmus+, realizowanie projektu "Mobilność edukacyjna" i poszczególnych rodzajów mobilności: studentów i pracowników, pozwala uczelni realizować opisane w swej strategii rozwoju założenia, tj. rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy uczelniami, motywowanie młodzieży do systematycznego podnoszenia poziomu wykształcenia poprzez m.in. pozyskiwanie stypendiów w ramach projektów unijnych, przez co możliwe jest kształcenie umiejętności kluczowych (tj. komunikacja interpersonalna, komunikacja językowa, współpraca, mobilność, radzenie sobie w sytuacjach problemowych, przedsiębiorczość, kompetencje interpersonalne i obywatelskie, świadomość kulturowa) i kształtowanie postaw kreatywnych. Studenci potwierdzają w indywidualnych raportach, iż lepiej znają swoje mocne i słabe strony, lepiej adaptują się i odnajdują w nowych sytuacjach. Pracownikom naukowo-dydaktycznym naszej uczelni projekt umożliwia doskonalenie zawodowe, polepszenie jakości nauczania poprzez kontakt z odmiennym międzynarodowym środowiskiem młodzieży oraz wymianę doświadczeń z pracownikami zagranicznych ośrodków akademickich i innych instytucji. Pracownicy mają też możliwość podnieść swoje społeczne, językowe i kulturowe kompetencje oraz zwiększyć swoją satysfakcję z pracy, co automatycznie przekłada się na jakość pracy na rzecz naszych studentów. Po powrocie ze szkoleń i wykładów wdrażają w praktyce doświadczenie zdobyte w zagranicznych instytucjach, dzielą się tym doświadczeniem z innymi pracownikami, angażują się w działania w zakresie mobilności zarówno ze studentami, jak i innymi pracownikami, promując program Erasmus+ i możliwości, jakie on oferuje.

AJP implements and plans to continue to implement actions under Erasmus+ Key Action 1: “Learning Mobility”, together with program countries and partner countries (projects KA103 and KA107). Actions implemented under these projects include: the mobility of students for the purposes of studying and traineeship and the mobility of staff for the purposes of teaching and receiving training.

AJP’s cooperation and international mobility is implemented within the frameworks of bilateral agreements signed with foreign institutions on the basis of a program drawn up to cover a range of activities: mobility under the Erasmus Program, joint degree programs, student exchange for the purpose of short-term traineeship, joint organization of international scientific conferences and the following publication of conference papers, joint organization of the periodic Polish Orthography Contest in Ukraine and of the annual European Culture and Science Festival, attended by representatives of foreign higher education institutions.

AJP intends to implement actions under Key Action 2: “Partnerships for Innovation” and “Partnerships for Cooperation and Exchanges of Practices”. AJP is the leader of the project named Strategic partnerships for higher education, whose consortium is composed of Polish, German, Slovak and American partners. The project is a response to the challenges of the global economy transformation towards Industry 4.0. A crucial part of this process is the proper training of staff that will manage this change, aware of the circumstances and benefits that it brings. Therefore, the project is designed to result in the modernization of didactic offer and its better adjustment to the needs of society and economy as well as higher quality of education.

International cooperation is coordinated by the Rector’s Plenipotentiary for International Cooperation, who presents the program and new directions in international cooperation and annual reports to the Senate of the University. The Erasmus Programme Coordinator monitors the fulfilment of tasks in accordance with the Erasmus Programme objectives. The International Relations Department regularly updates the Deans and the whole academic community on the activities envisaged and undertaken (e.g., recruitment for the Erasmus mobility), new initiatives, competitions and offers of international cooperation. Any decisions relating to international relations are made by the Rector.

Participation in the Erasmus+ Programme and the implementation of the “Learning Mobility” project with its particular types: student mobility and staff mobility, provides a framework for the attainment of goals outlined in the university strategy: developing cooperation with foreign partners through exchange of experience and knowledge transfer between universities; motivating students to improve their educational attainment through, i.a., sourcing scholarships within the framework of EU projects; prioritizing the acquisition of key competences (i.e., interpersonal communication, linguistic communication, cooperation, mobility, the ability to deal with difficulties, resourcefulness, interpersonal and civic competences, cultural awareness) and promoting creative attitudes. In their individual reports, students confirm that they have a greater awareness of their strengths and weaknesses, can adapt to circumstances and fit in a new environment better. The project provides the University’s research and academic staff an opportunity for professional development, improvement of their teaching skills through contact with international student community and an exchange of experience with staff members of foreign universities and other institutions. Our academic staff also has the option to develop their social, linguistic and cultural competences and derive greater satisfaction from work, which then immediately translates into top quality work in the interests of our students. Having returned from training and teaching mobility, they put the experience into practice, share it with others staff members, get involved in mobility-related activities addressed to students and to staff, promoting the Erasmus+ Program and the possibilities that it raises.


III.

Uczestnictwo w programie Erasmus+, realizowanie projektu "Mobilność edukacyjna" i poszczególnych rodzajów mobilności: studentów i pracowników, pozwala uczelni osiągać opisane w swej strategii rozwoju założenia, tj. rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy uczelniami, motywowanie młodzieży do systematycznego podnoszenia poziomu wykształcenia poprzez m.in. pozyskiwanie stypendiów w ramach projektów unijnych, przez co możliwe jest kształcenie umiejętności kluczowych (tj. komunikacja interpersonalna, komunikacja językowa, współpraca, mobilność, radzenie sobie w sytuacjach problemowych, przedsiębiorczość, kompetencje interpersonalne i obywatelskie, świadomość kulturowa) i kształtowanie postaw kreatywnych.

AJP dogłębnie analizuje indywidualne raporty wszystkich uczestników mobilności składane w systemie, ponieważ stanowią one namacalne wskaźniki wpływu mobilności na realizację celów strategicznych uczelni. W indywidualnych raportach wszyscy studenci potwierdzili, iż lepiej znają swoje mocne i słabe strony oraz potrafią się lepiej adaptować i odnajdować w nowych sytuacjach. Pracownikom naukowo-dydaktycznym naszej uczelni projekt umożliwił doskonalenie zawodowe, polepszenie jakości nauczania poprzez kontakt z odmiennym międzynarodowym środowiskiem młodzieży oraz wymianę doświadczeń z pracownikami zagranicznych ośrodków akademickich i innych instytucji. Jak pokazują raporty indywidualne niemal wszyscy pracownicy skorzystali z dobrych praktyk poznanych za granicą, podnieśli swoje społeczne, językowe i kulturowe kompetencje oraz zwiększyli swoją satysfakcję z pracy, co automatycznie przekłada się na jakość pracy na rzecz naszych studentów. Po powrocie ze szkoleń i wykładów wdrażali w praktyce doświadczenie zdobyte w zagranicznych instytucjach, dzielili się tym doświadczeniem z innymi pracownikami, angażowali się w działania w zakresie mobilności zarówno ze studentami, jak i innymi pracownikami promując program Erasmus+ i możliwości, jakie on oferuje. Międzynarodowa współpraca pracowników owocuje również podpisywaniem nowych umów partnerskich z uczelniami zagranicznymi w ramach wspólnych kierunków studiów.

W rezultacie projektu "Mobilność edukacyjna" AJP osiągnęła i nadal zamierza osiągać korzystne wyniki w postaci wiedzy i doświadczeń zdobytych przez uczestników, większego usamodzielnienia, zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości u studentów, sprawozdań pracowników z każdego wyjazdu publikowanych na stronie www uczelni, opisujących podejmowane działania i osiągnięte efekty, co miało wpływ na bardzo duże zainteresowanie wyjazdami pracowników. Student AJP, który zrealizował dwa semestry studiów w niemieckiej uczelni partnerskiej, zdobył przy okazji doświadczenie zawodowe dzięki zatrudnieniu na tamtej uczelni. Dzięki temu wiąże swoją przyszłość z pracą na uczelni i zdecydowanie potwierdza, iż wyjazd na Erasmusa zwiększył jego szanse na zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i w międzynarodowym środowisku, umożliwił podjęcie bardziej odpowiedzialnej pracy oraz ukierunkowanie aspiracji i celów dotyczących własnej kariery zawodowej.

AJP jest zaangażowana w realizację działań w ramach akcji 2 – „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”. Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Poza zadaniami związanymi ściśle z kompetencjami edukacyjnymi, AJP będzie odpowiedzialna za całość realizacji projektu. Partnerami projektu są: Technische Hochschule Wildau (Niemcy), Technical University of Kosice (Słowacja), US-Polish Trade Council (USA) oraz polskie instytucje: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze i Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim. Do obowiązków AJP należeć będzie przede wszystkim: koordynacja Projektu, dbałość o jego prawidłowy przebieg, organizacja spotkania inaugurującego Projekt, 2 międzynarodowe spotkania projektowe, 1 konferencja upowszechniająca, współautorstwo innowacyjnego podręcznika, studium przypadków, raporty, programy kształcenia wraz z sylabusami, sylwetki i profile studentów, a także organizacja warsztatów szkoleniowych dla kadry akademickiej na terenie Polski.

Participation in the Erasmus+ Programme and the implementation of the “Learning Mobility” project with its particular types: student mobility and staff mobility, provides a framework for the attainment of goals outlined in the university strategy: developing cooperation with foreign partners through exchange of experience and knowledge transfer between universities; motivating students to improve their educational attainment through, i.a., sourcing scholarships within the framework of EU projects; prioritizing the acquisition of key competences (i.e., interpersonal communication, linguistic communication, cooperation, mobility, the ability to deal with difficulties, resourcefulness, interpersonal and civic competences, cultural awareness) and promoting creative attitudes.

AJP thoroughly analyses all individual reports submitted by mobility participants, because they serve as significant indicators of the mobility’s impact on the achievement of the University’s strategic goals. In their individual reports, students have confirmed that they have a greater awareness of their strengths and weaknesses, can adapt to circumstances and fit in a new environment better. The project has proved to provide the University’s research and academic staff an opportunity for professional development, improvement of their teaching skills through contact with international student community and an exchange of experience with staff members of foreign universities and other institutions. As individual participants’ reports reveal, nearly all staff members benefited from good practices learned abroad, developed their social, linguistic and cultural competences and derived greater satisfaction from work, which then positively affected their quality of work with our students. Having returned from training and teaching mobility, they put the experience into practice, shared it with others staff members, and got involved in mobility-related activities addressed to students and to staff, promoting the Erasmus+ Program and the possibilities that it raises. International cooperation of the staff members also results in concluding new agreements with foreign institutions as part of joint degree programs.

As a result of the “Learning mobility” project, AJP has achieved and intends to achieve desirable outcomes in the form of: knowledge and experience gained by participants; increased independence, a sense of initiative and entrepreneurship in students; individual staff mobility reports published on the University’s website, describing actions taken and the obtained results, which aroused other staff members’ interest in mobility. One of our students who completed two semesters at a German partner university was also able to gain professional experience thanks to the employment he was offered there. Due to this opportunity, he sees his future working at a higher education institution and strongly affirms that the Erasmus mobility has improved his chances of landing a responsible position on the Polish and international labour market and helped him define his goals and aspirations with regard to the future career.

AJP is committed to the implementation of actions under Key Action 2: “Partnerships for Innovation” and “Partnerships for Cooperation and Exchanges of Practices”. AJP is the leader of the project named Strategic partnerships for higher education and apart from tasks connected with educational competencies, the University is responsible for the implementation of the entire project. Partners in the project are: Technische Hochschule Wildau (Germany), Technical University of Kosice (Slovakia), US-Polish Trade Council (USA) and two Polish institutions: Polish Economic Society in Zielona Góra (Poland) and the Western Chamber of Industry and Commerce in Gorzów Wielkopolski. AJP’s primary duties include: coordination of the project, proper care for its smooth progress, organization of an inaugural meeting, participation in two international project meetings and one conference popularising its ideas, co-authorship of an innovative textbook, case studies, reports, course curricula and syllabuses, student and graduate profiles, and the organization of training workshops for academic staff nationwide.

 

Pobierz plik (Deklaracja Polityki Erasmusa na lata 2014 - 2020.pdf) Deklaracja Polityki Erasmusa (EPS) na lata 2014 - 2020

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” LLP (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od programu „Uczenie się przez całe życie”.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronie http://erasmusplus.org.pl/.

 

UWAGA! 

Trwa rekrutacja studentów i kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do krajów programu w roku akademickim 2020/2021.

Terminy składania dokumentów na wyjazdy:

- studentów na studia i na praktyki - na bieżąco do wyczerpania miejsc,

- pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych - 29 maja 2020 r.

Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników, niezbędne dokumenty oraz lista uczelni partnerskich znajdują się w poszczególnych zakładkach tematycznych po lewej stronie.

 

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UCZELNIACH PARTNERSKICH ZA GRANICĄ
(STA - STAFF TEACHING ASSIGNMENTS)

 

Nasza uczelnia poprzez uczestnictwo w programie Erasmus+ daje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich (lista w Plikach do pobrania) w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (wykładów, seminariów, warsztatów itp.).

Pobyt w zagranicznej uczelni powinien trwać co najmniej 2 dni (5 dni na Ukrainie i Białorusi) nie licząc czasu podróży. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej w tygodniu (lub dowolnym krótszym okresie pobytu). Od roku akademickiego 2018/2019, jeżeli podczas jednego okresu pobytu za granicą działanie dydaktyczne jest łączone z działaniem szkoleniowym, wówczas minimalna liczba godzin dydaktycznych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) zostaje ograniczona do 4 godzin. Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest ocena indywidualnego programu nauczania (Mobility Agreement - Staff mobility for teaching) – dokumentu wypełnianego przez nauczyciela w porozumieniu z uczelnią przyjmującą, określającego m.in.: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający nauczyciel otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. 

 

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży) w roku akademickim 2019/2020:

  1. 180 euro - do krajów z grupy I (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania);
  2. 160 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy);
  3. 140 euro - do krajów z grupy III (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska).

 

UWAGA!

Trwa kwalifikacja nauczycieli akademickich na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+ do uczelni partnerskich w krajach programu w roku akademickim 2020/2021.

Termin składania dokumentów mija 5 lipca 2020 r.

Zasady kwalifikacji pracowników oraz niezbędne dokumenty w plikach do pobrania poniżej. Dokumenty należy składać u koordynatora programu Erasmus mgr Aleksandry Piotrowiak, ul. Teatralna 25, bud. 1, pokój 109, w godzinach 8:00 – 14:00 lub mailem na adres koordynator@ajp.edu.pl.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (-20 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników na wyjazdy 2020/2021 NOWY

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy DYDAKTYKA.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych NOWY

Pobierz plik (88-19 ZR załącznik - Zasady realizacji mobilności z krajami partnerskimi w ramach Erasmus+ w 2019-2021.pdf) Zasady kwalifikacji i finansowania wyjazdów na Białoruś

Pobierz plik (51-19 ZR załącznik - zasady finansowania działań Erasmus+.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2019/20

Pobierz plik (Indywidualny program nauczania 2019.docx) Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement - Staff mobility for teaching)

Pobierz ten plik (isced-f PL.pdf) Kody kierunków kształcenia ISCED-F 2013

Pobierz plik (Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+.pdf) Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+

Pobierz plik (20190809132239_38-19 ZR zalacznik nr 2 - zgloszenie wyjazdu sluzbowego za granice (1).doc) Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym poziomie studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce to 2 miesiące. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+ i LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Student może wyjechać do partnerskiej instytucji lub innej zagranicznej instytucji, którą samodzielnie znajdzie, i której przedmiot działalności będzie zbieżny z profilem studiów studenta. Może to być przedsiębiorstwo/firma, placówka naukowo-badawcza, organizacja non-profit albo innego typu instytucja np. biblioteka, szpital, muzeum, szkoła wyższa posiadająca Kartę Uczelni Erasmusa, jednostka administracji lokalnej lub centralnej mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Praktyki Erasmus+ nie można zrealizować w polskiej placówce dyplomatycznej, instytucji Unii Europejskiej, instytucji zarządzającej programami UE.

Wyjeżdżać można najwcześniej po ukończeniu I roku studiów. Rekrutacja kandydatów odbywa się wiosną w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Podstawowe kryteria kwalifikacji to zgodność praktyki z kierunkiem studiów, średnia ocen i znajomość języka obcego, w którym odbędzie się praktyka.

Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ może być realizowany przez absolwenta Uczelni jednak priorytetowo traktowani będą studenci wyjeżdżający w trakcie studiów. Wyjazd absolwenta na praktykę może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów a nie po uzyskaniu statusu absolwenta.

Przed wyjazdem należy uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships) zatwierdzanego przez studenta, instytucję przyjmującą i naszą uczelnię.

Na zrealizowanie wyjazdu student dostaje stypendium z budżetu programu Erasmus+, które jest wypłacane z góry przed wyjazdem.

Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach na praktykę w roku akademickim 2019/2020 do poszczególnych krajów wynoszą:

1. 600 euro - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;

2. 550 euro - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;

3. 500 euro - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Jest to dofinansowanie przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju. W czasie pobytu na stypendium Erasmusa+ kontynuowana będzie wypłata stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem (np. stypendium rektora).

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne. Stypendium dla studentów niepełnosprawnych będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i wypłacane w złotówkach.

Studenci posiadający prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w Uczelni otrzymują "dodatek socjalny", który wraz z kwotą stypendium będzie wypłacany w złotówkach z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). W roku akademickim 2019/2020 "dodatek socjalny" z budżetu POWER wynosi 856 zł miesięcznie.

 

UWAGA!

Trwa rekrutacja studentów na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ do instytucji zagranicznych w krajach programu w roku akademickim 2020/2021.

Dokumenty przyjmowane są na bieżąco.

Zasady rekrutacji, niezbędne dokumenty i lista uczelni partnerskich w plikach do pobrania poniżej. Dokumenty należy składać u koordynatora programu Erasmus mgr Aleksandry Piotrowiak, ul. Teatralna 25, bud. 1, pokój 109, w godzinach 8:00 – 15:00 (koordynator@ajp.edu.pl, tel. 95 721 60 70).

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (-20 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników na wyjazdy 2020/2021 NOWY

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy studenta PRAKTYKA 2020-21.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na praktykę 2020/2021 NOWY

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy studenta PRAKTYKA 2019-20.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na praktykę 2019/2020

Pobierz plik (8-19 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.doc) Zasady rekrutacji studentów na praktykę 2019/2020

Pobierz plik (51-19 ZR załącznik - zasady finansowania działań Erasmus+.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2019/20

Pobierz plik (Porozumienie o programie praktyki 2019.docx) Porozumienie o programie praktyki

Pobierz plik (II.6.4-KA103-2019_LAfT-wskazowki-PL.docx) Wskazówki do Porozumienia o programie praktyki

Pobierz ten plik (na www o praktyce stud. Erasmus+ moje.pdf) Oferty praktyk

Back to top