Oferta Edukacyjna Liceum

Oferta Edukacyjna

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego to szkoła niepubliczna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2017 r.

W roku szkolnym 2018/2019 w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego uczniowie rozpoczną naukę w 2 oddziałach:

– oddział piłki koszykowej dziewcząt ,

– oddział piłki nożnej chłopców.

Ambicją szkoły jest stworzenie jak najlepszych warunków uczniom uzdolnionym sportowo, zarówno jeśli chodzi o rozwój naukowy jak i sportowy. Jesteśmy szkołą dla tych uczniów, którzy chcą w jak najlepszym stopniu pogodzić naukę z uprawianiem sportu. Zajęcia sportowe są połączone z przedmiotami ogólnokształcącymi w planie lekcji, co powoduje, że uczeń w szkole zdobywa wiedzę i umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących, a jednocześnie trenuje wybraną dyscyplinę sportu.

Powyższy cel Szkoła realizuje poprzez:

  • realizację programów nauczania, uwzględniających podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów (tzn. programy nauczania obowiązujące w naszej szkole są zgodne z obowiązującymi w szkołach publicznych),
  • wykorzystywanie w pracy dydaktycznej nowoczesnych środków dydaktycznych i nowoczesnych metod pracy,
  • umożliwienie uczniom rozwijania również innych talentów i zainteresowań poprzez udział w konkursach, szkolnych kołach zainteresowań, przygotowywanych w szkołach imprezach, działalność w Samorządzie Uczniowskim,
  • organizację i działanie szkoły zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego,
  • realizację programów szkolenia sportowego,
  • zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych (część z nich to nauczyciele akademiccy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim),
  • zatrudnianie trenerów i specjalistów z klubów sportowych w celu realizacji programu szkolenia sportowego,
  • ścisłą współpracę z klubami sportowymi.